גירושין ללא הסכמה וסרבנות גט

במדינת ישראל, כאשר ישנה הסכמה מצד שני בני הזוג להתגרש, בית הדין הרבני לא ימנע הגירושין. כאשר אין הסכמה של שני בני הזוג לגירושין או מצב של סרבנות גט מצד אחד הצדדים, נדרש בית הדין ליתן החלטתו בתביעה, וישנן מספר החלטות שיכולות לצאת תחת ידו.

1. דחיית התביעה – בהיעדר עילה, תידחה התביעה, ובני הזוג יישארו נשואים בעל כורחם;

2. המלצה להתגרש – מצב בו אין עילה אולם מומלץ להתגרש. מדובר בהמלצה גרידא שאין בה משום חיוב משפטי;

3. מצווה להתגרש – המדובר במצווה הטומנת בחובה בעיקר לחץ מוסרי;

4. חובה להתגרש – החלטה הגוררת אחריה בדרך כלל הטלת סנקציות שונות דוגמת פסיקת מזונות מוקדמים (מקום בו הבעל הוא שמסרב לתת את הגט) או הפסקת תשלום מזונות על ידי הבעל (מקום בו האישה היא שמסרבת להתגרש). יצוין כי גם כאשר יש חיוב בגט עדיין יש צורך בנוכחות שני בני הזוג בטקס הגירושין ברבנות.

5. כפיית גט (גט בכפייה) – על פי הדין העברי ניתן לכפות על אדם להתגרש בדרכי כפייה ("כופין אותו עד שרוצה").

האם ניתן לכפות גט על בעל סרבן?

עד שנת 1995, האמצעי לאכיפת צו לכפיית גט היה מאסר מכוח סעיף 6 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג- 1953, אמצעי שנעשה בו שימוש מצומצם ביותר לאור חומרתו.

בשנת 1995 אירעה מהפכה חקיקתית עם כניסת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), שם נקבע כי כל אימת שניתנת החלטה המורה על מתן גט (המלצה, מצווה, חובה או כפיית גט) והאיש מסרב לתיתו, רשאי בית הדין הרבני להוציא צווי הגבלה (שיפקעו עם פקיעת הנישואים) כגון עיכוב יציאה מן הארץ, עיכוב רישיון נהיגה, עיכוב מינוי במשרה וכיו"ב.

חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), הגם והפחית את מספר סרבני הגט, מיושם באופן מינימאלי על ידי בתי הדין הרבניים.

המשמעות האופרטיבית של אי אכיפת צו בית הדין הרבני המורה לאיש ליתן גט לאשתו, היא שאותה אישה עגונה שבעלה סרבן גט לא תוכל להמשיך בחייה ולא תוכל לנהל אורח חיים תקין, שכן כל זמן שלא קיבלה גט מבעלה היא אסורה על בועלה ועל בעלה, וכן אין היא יכולה להביא ילדים מגבר שאינו בעלה, שכן אלה ייחשבו ממזרים.

בניגוד לאישה הנותרת חסרת אונים אל מול הבעל סרבן הגט, גבר המבקש להתגרש מאשתו וזו מסרבת לקבל את הגט, עומדות בפניו שתי חלופות: פנייה לקבלת היתר "100 רבנים" לשאת אישה שנייה, או ניהול מערכת יחסים עם אישה שנייה מבלי להיכנס למוסד הנישואים.