ייפוי כוח מתמשך – תנאי החתימה ואופן ביצוע

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המסדיר הליך העברת הסמכות מממנה (מייפה כוח) לממונה (או מספר ממנים) למקרה בו הממנה יאבד כשירות משפטית כתוצאה ממחלה, הזדקנות והדרדרות במצבו הנפשי, השכלי או הפיזי. הממונה יבצע פעולות בעלות תוקף משפטי בשם הממנה באחד מתחומי החיים – האישי, הבריאותי או הפיננסי, או בשלושתם יחד, בהתאם להנחיות המצוינות במסמך ייפוי כוח מתמשך. המסמך נחתם כאשר הממנה עדיין בעל כשירות משפטית ודעתו צלולה, אך נכנס לתוקף אך ורק כאשר יהפוך לפסול דין ויאבל יכולת לדאוג לעצמו.

המסמך נחתם בין הצדדים (הממנה והממונה או מספר ממונים) בתנאי שלשני הצדדים מלאו 18 שנים והם מבינים את המשמעות של ההסכם ביניהם ומבצעים את ההסכם מרצונם החופשי.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר להגביל תחומי אחריות ופעולות ספציפיות אשר יעברו לטיפול של הממונה. כמו כן, ממנה יכול לחלק את תחומי האחריות ופעולות ספציפיות בין מספר הממונים. תחומי האחריות, אותם מסדיר ייפוי כוח מתמשך הינם:

  • עניינים אישיים, כגון צרכים יום יומיים פיזיים, חברתיים ותרבותיים או צרכים בריאותיים.
  • עניינים פיננסיים, כגון ניהול הכספים והנכסים של הממנה, טיפול בכספי ביטוח, פנסיה, ניירות ערך וכו'.

הממונה אינו רשאי לבצע פעולות הבאות בשמו של הממנה על פי החוק: להמיר את דתו של הממנה, למסור את ילדיו לאימוץ, לערוך או לשנות את צוואתו.

פעולות הבאות ניתנות לביצוע על ידי הממונה בתנאי שיסוכמו באופן מפורש במסמך: מתן מתנות, תרומות וביצוע עסקאות מקרקעין.

לרוב, ממונה יהיה קרוב משפחה של הממנה, כגון בן/בת זוגו, ילדו וכו', או בעל מקצוע, המתמחה בתחום, כגון עורך דין או רואה חשבון. הממונה רשאי לקבל תשלום עבור השירותים שייתן לממנה במסגרת תפקידו במידה ותנאי התשלום מוסדרים במסמך. כמו כן, הממנה רשאי למנות "אנשים מיודעים" אשר יפקחו על הפעילות של הממונה ויגישו דוחות למשרד האפוטרופוס הראשי.

כיצד נערך ייפוי כוח מתמשך?

המסמך נערך על ידי עורך דין שאינו בעל אינטרסים אישיים בעניין ועבר הכשרה מיוחדת בתחום מטעם האפוטרופוס הכללי. כמו כן, המסמך יופקד ויירשם במרשם האפוטרופוס הכללי על ידי שליחתו של ההעתק המקורי בדואר תוך 14 ימים מחתימתו לסניף מחוזי של משרד האפוטרופוס הכללי. הגשת מסמך ייפוי כוח אינה מצריכה תשלום אגרה.

העתקים נוספים יישמרו  הן במשרדו של עורך דין אשר ערך את ההסכם, חתם עליו ואימת את חתימתם של הצדדים, והן אצל ממנה עצמו.  בחתימה על המסמך מתחייב עורך הדין אשר ווידא כי הממנה כשיר משפטית ודעתו צלולה ומודע באופן מלא להשלכות של ההסכם.

ניתן לצרף לייפוי כוח מתמשך מסמכים רלוונטיים נוספים, כגון רשימת נכסיו ורכושו.

לאחר הגשת מסמך ייפוי כוח למשרד האפוטרופוס הכללי, תישלח הודעת אישור (או דחיה, אם בקשה לא התקבלה) לממנה וכמו כן לעורך דין אשר ערך ואימת את המסמך.